สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หน้าหลัก arrow ข่าวทันเหตุการณ์ arrow ข่าวสารล่าสุด arrow สรุปร่าง พ.ร.บ. ตำรวจฉบับใหม่
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพทั่วไป
ผู้บังคับบัญชาของสถานี
คณะ กต.ตร.สถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ชมรมพนักงานสอบสวน
ข่าวทันเหตุการณ์
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ผู้ดูแลระบบ
เชิญถวายพระพรออนไลน์Youtube
สถานีโทรทัศน์


ตรวจสอบการออกสลาก


บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
OS: Linux p
PHP: 5.3.19
MySQL: 5.1.73
เวลา : 22:04
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 121
จำนวนข่าวสาร : 496
เว็บลิงค์: 17
_VISITORS: 1530298
ด้วยความจงรักภักดี...ข้าราชการตำรวจ...สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ขอเชิญดาวน์โหลดชุดภาพสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย กด http://www.moi.go.th
สรุปร่าง พ.ร.บ. ตำรวจฉบับใหม่ PDF พิมพ์ ส่งเมล

รื้อ    ก.ตร.   -    ขึ้นเงินประทวน

            ารปรับโครงสร้างตำรวจครั้งสำคัญตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจตามนโยบายของพล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรีที่เสนอให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานตำรวจใน 4 ด้านหลัก รวม 10 ประเด็น พร้อมด้วยร่างกฎหมาย 2 ฉบับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติฉบับที่.....พ.ศ..........และร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำรวจ พ.ศ..............ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550นั้น

                ล่าสุดร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติได้ผ่านพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรียบร้อยแล้วและได้ส่งกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคมทีผ่านมา

                การปรับโครงสร้างตำรวจครั้งนี้ถือเป็นก้าวอย่างสำคัญของการพัฒนาระบบงานตำรวจ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาวิธีการบริหารงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและประชาชนผู้รับบริการไม่น้อย

                “ทีมข่าวโล่เงิน” ขอสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ในร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งมีทั้งสิ้น 45 มาตรา มานำเสนอดังนี้

                ประเด็นที่ 1 การกระจายอำนาจการบริหารงานตำรวจ
                ให้มีการกระจายอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังหน่วยงานลำดับรอง และเพิ่มอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการในระดับกองบัญชาการในระดับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือกองบัญชาการที่มีความพร้อมให้มีความอิสระมากขึ้น  ทั้งในด้านการบริหารงาน และด้านการกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงด้านงบประมาณที่กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องให้กองบัญชาหรือหน่วยงานลำดับรองได้รับงบประมาณตามที่เสนอ

ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการพัฒนางานระบบตำรวจ
            ตามร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา แม้จะไม่ได้ยกฐานะของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9  และกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เป็นสำนักงาน ที่มีความคล่องตัวและเบ็ดเสร็จในการบริหารงานบุคคลในรูปแบบ”เสมือนเป็นนิติบุคคล” ตามข้อเสนอคณะกรรมการฯแต่ร่างกฎหมายใหม่ก็ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานลำดับรอง คือระดับกองบัญชาการให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอและมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการกระจายอำนาจการบริหารงานตำรวจไปยังหน่วยงานลำดับรอง

                ประเด็นที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานตำรวจ
               
ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ให้มีสัดส่วนของผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานตำรวจ และมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

                จัดตั้งคณะกรรมการการติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติราชการกองบัญชาการ (ก.ต.ส.) ขึ้นในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อทำหน้าที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานลำดับรองที่มีการกระจายอำนาจไปแล้ว โดย ก.ต.ส. จะประกอบด้วยกรรมการจากอธิบอดีการเขตหรืออธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน โดยมีสำนักงานจเรตำรวจทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

                ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดยให้ประธาน ก.ตร. มาจากอดีตข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกที่พ้นจากความเป็นตำรวจมาแล้วเกินกว่า 2 ปี และมีผู้ทรงคุณวุฒิกับหัวหน้าหน่วยงานลำดับรอง คือ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเลือกกันเองเหลือ 3 คน และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นกรรมการ รวมถึงกระบวนการคัดเลือก ก.ตร. ที่มาจากข้าราชการตำรวจทุกระดับตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรจนถึงชั้นประทวน

                 จัดตั้ง ก.ตร. สำหรับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคและกำองบัญชาการตำรวจนครบาล เรียกว่า “ก.ตร.ตำรวจภูธร” หรือ “ก.ตร.หรือกองบัญชาการ”  โดยคณะกรรมการมาจากข้าราชการตำรวจอดีตข้าราชการตำรวจ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจทุกระดับในสังกัดดำเนินการคัดเลือกโดยมีอำนาจให้ความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่า จนถึงระดับรองผู้บังคับบัญชาการหรือเทียบเท่า

ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ
            
ตามร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงแม้จะไม่มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบงานตำรวจที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อ ก.ต.ช.ที่มีสัดส่วนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น และมีการจัดตั้ง ก.ต.ส. เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานลำดับรองที่มีการกระจายอำนาจไปแล้ว รวมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบของ ก.ตร.ให้มีกระบวนการคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจทุกระดับ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปิดให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคมีส่วนร่วมกับการบริหารงานตำรวจ

                  ประเด็นที่ 3 ความก้าวหน้าด้านเงินเดือนและชั้นยศของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
                 
ให้ปรับยศของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจากเดิมที่มี 5 ชั้นยศได้แก่ ดาบตำรวจ จ่า สิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี เป็น 2 ชั้นยศ ได้แก่ “นายดาบตำรวจ” และ”นายสิบตำรวจ"
             
ปรับเงินเดือนของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จากเดิมชั้นยศ”ดาบตำรวจ” ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3(เงินเดือนระดับดาบตำรวจ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3 ถึงระดับ ส.3 (เงินเดือนระดับชั้นพันยศพันตำรวจโท) ขณะที่ชั้นยศ”นายสิบตำรวจ” จากเดิมได้รับเงินเดือนระดับ ป.1 ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.2 ถึง ระดับ ป.3 (เงินเดือนระดับดาบตำรวจ)
                 
การปรับและเพิ่มตำแห่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จากเดิมมีตำแหน่ง”ผู้บังคับหมู่” และ “รองผู้บังคับหมู่” ให้มีตำแห่ง”ผู้ช่วยสารวัตร” และ”ผู้บังคับหมู่” ที่แต่งตั้งจากนายดาบตำรวจ กับ ตำแหน่ง”ประจำหมู่” ที่แต่งตั้งจากยศนายสิบตำรวจขึ้นไป

                 ประเด็นที่ 4 การรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
                
ให้มี”คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจ” หรือ ก.ร.ต. ในร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากการกระทำหรือไม่กระทำการของข้าราชการตำรวจโดยมิชอบด้วยหน้าที่ โดยมีจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการ   และให้สำนักงานจเรตำรวจทำหน้าที่ธุรการ และขึ้นตรงต่อ ก.ร.ต. โดยจะบัญญัติเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป

ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ

             แม้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะไม่ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำรวจตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจเสนอ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็เห็นด้วยในหลักการที่จะให้มีการร่าง กฎหมาย จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำรวจในโอกาสต่อไป

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม

75 มือปืนเมืองไทย ที่ สตช.ต้องการตัวมากที่สุด

หนังสือพิมพ์
 
Top! Top!